Slimme Dossiers

De Risico's van het Gebruik van ChatGPT in de Juridische Dienstverlening

De risico’s van het gebruik van ChatGPT in de juridische dienstverlening

In de afgelopen jaren heeft ChatGPT, een door AI aangedreven taalmodel, veel aandacht gekregen binnen verschillende professionele sectoren, inclusief de juridische dienstverlening. Hoewel de technologie veel potentieel biedt, brengt het ook aanzienlijke risico’s met zich mee, vooral wanneer het niet correct wordt toegepast. Dit artikel bespreekt enkele van de belangrijkste risico’s van het gebruik van ChatGPT in de juridische dienstverlening, ondersteund door concrete voorbeelden.

1. Verzonnen en onjuiste antwoorden

Een van de grootste risico’s van ChatGPT is het fenomeen van “hallucinaties”, waarbij het model plausibel klinkende maar feitelijk onjuiste of volledig verzonnen antwoorden genereert. Dit kan leiden tot ernstige misverstanden en verkeerde beslissingen in een juridische context.

Voorbeeld: In een recent geval in Australië werd een burgemeester ten onrechte beschuldigd van omkoping door ChatGPT, terwijl hij in werkelijkheid een klokkenluider was in een omkoopschandaal. Dit soort fouten kan leiden tot reputatieschade en juridische complicaties (PenManchesCoop).

2. Verouderde informatie

ChatGPT is getraind op een dataset die beperkt is tot de zogenaamde cut-off date. Dit betekent dat het model niet op de hoogte is van recente juridische ontwikkelingen en wetswijzigingen, wat kan resulteren in verouderde en irrelevante adviezen.

Voorbeeld: Een bekende zaak waarbij ChatGPT werd gevraagd naar het arbeidsrechtelijke geval “The Harpur Trust v Brazel” resulteerde in een correcte samenvatting van het oordeel van het Court of Appeal, maar negeerde het feit dat de zaak later door de Supreme Court was behandeld, wat tot een andere uitkomst leidde (PenManchesCoop).

3. Gebrek aan bronvermelding

ChatGPT geeft vaak antwoorden zonder duidelijke bronvermelding, wat het moeilijk maakt om de juistheid van de informatie te verifiëren. Dit is een cruciaal probleem in de juridische sector waar verificatie van bronnen essentieel is.

Voorbeeld: In een juridische context kan het ontbreken van bronvermelding leiden tot het gebruiken van ongeverifieerde en mogelijk incorrecte informatie, wat de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van juridisch advies ernstig kan ondermijnen (Allens: A leading international law firm).

4. Inbreuk op vertrouwelijkheid en privacy

Wanneer gevoelige informatie wordt ingevoerd in ChatGPT, bestaat het risico dat deze gegevens worden hergebruikt in andere antwoorden, wat kan leiden tot schending van de vertrouwelijkheid en privacy van cliënten.

Voorbeeld: In Italië werd ChatGPT tijdelijk verboden na een beveiligingsincident waarbij gebruikers toegang kregen tot gesprekken en financiële informatie van anderen. Dit benadrukt de noodzaak van strikte vertrouwelijkheidsmaatregelen bij het gebruik van AI in juridische diensten (Paragon Legal).

5. Ethische en juridische overwegingen

Het gebruik van AI in de juridische sector roept verschillende ethische vragen op, zoals de mogelijkheid van vooroordelen in de antwoorden van het model en de potentiële schending van juridische normen en voorschriften.

Voorbeeld: Er zijn gevallen bekend waarbij AI-modellen zoals ChatGPT discriminatoire antwoorden gaven, gebaseerd op de vooroordelen in de trainingsdata. Dit kan leiden tot ongepaste en mogelijk illegale adviezen, wat schadelijk kan zijn voor cliënten en juridische praktijken (Allens: A leading international law firm).

Conclusie

Het gebruik van ChatGPT in de juridische dienstverlening biedt aanzienlijke voordelen, maar de risico’s mogen niet worden onderschat. Het is essentieel dat juridische professionals deze technologie met de nodige voorzichtigheid en kwaliteitscontrole gebruiken om de integriteit en betrouwbaarheid van hun adviezen te waarborgen.